Skorzystaj z dofinansowania na zatrudnienie niani

Centrum 

Jeśli chcesz zatrudnić nianię i chciałbyś dostać dodatkowe pieniądze na ten cel, możesz skorzystać z pomocy Państwa.

Jeśli chcesz zatrudnić nianię i chciałbyś dostać dodatkowe pieniądze na ten cel, możesz skorzystać z programu pomocy.

 

 

Aby można bylo z niego skorzystać rodzice muszą:

- mieć dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat

- nie przebywać na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, wychowawczym

- nie tworzyć zawodowej rodziny zastępczej

- nie korzystać z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, czyli na przykład nie zatrudniać innej osoby, która była bezrobotna,

 

 

Świadczenie poleaga na tym, że Państwo finansuje składki obliczone od wynagrodzenia niani nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 1125zł) ale jeżeli niania zarabia więcej, nadwyżkę rozlicza i opłaca rodzic.

 

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, należy legalnie zatrudnić nianię podpisując umowę o świadczenie usług.

 

Jeśli podpiszemy już umowę, musimy udać się do placówki ZUS. Informacje o niani, które będziemy musieli przygotować są następujące:

 

imię albo imiona, nazwisko aktualne i rodowe, PESEL, data urodzenia, adres, obywatelstwo, czy jest emerytką, czy ma rentę, czy jest osobą z niepełnosprawnością i jeśli tak, to w jakim stopniu, czy niania pracuje na umowę o pracę w innym miejscu i jeśli tak, to jakie ma tam wynagrodzenie, czy wykonuje inne umowy, czy prowadzi działalność pozarolniczą, jej oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i od kiedy chce mieć ubezpieczenie chorobowe - jeśli chce mieć to ubezpieczenie,

 

Dokumenty, które są potrzebne do zgłoszenia niani i siebie jako płatnika do ZUS, czyli:

 

zgłoszenie płatnika składek (ZUS ZFA) — jeśli chcesz zgłosić siebie jako płatnika,

zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZUA) - otwórz plik w nowym oknie— jeśli zgłaszasz nianię do ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych, wypadkowego i jeśli niania chce — chorobowego) i ubezpieczenia zdrowotnego,

 

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) — jeśli zgłaszasz nianię tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, dokumenty, które są potrzebne do rozliczania składek, czyli:

 

deklarację rozliczeniową (ZUS DRA),

 

imienny raport miesięczny o:

 

należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA) — jeśli rozliczasz składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i jeśli niania chce — chorobowe) i ubezpieczenie zdrowotne niani,

 

należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA) — jeśli rozliczasz składki tylko na ubezpieczenie zdrowotne niani.

 

 

 

Dokumenty rozliczeniowe pownniśmy składać:

- do 15. dnia następnego miesiąca dostarczyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe za nianię (za miniony miesiąc). 

- jeżeli pensja niani nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, dokumenty składasz tylko raz. Chyba że zatrudniłeś nianię w trakcie miesiąca, wtedy składasz dokumenty jeszcze za kolejny, pełny miesiąc. 

A dokumenty złożyć ponownie należy:

- gdy zmieni się pensja niani (do wysokości minimalnego wynagrodzenia),

- gdy niania pobierała za dany miesiąc np. zasiłek chorobowy.

 

Gdy pensja opiekunki jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie, dokumenty rozliczeniowe składaj do ZUS co miesiąc.

Gdzie składać dokumenty

- w każdej naszej placówce,

- wysłać pocztą,

- przez Platformę Usług Elektronicznych za pośrednictwem programu ePłatnik.

 

Składki na nianię mogą zostać wstrzymane w momencie:

- wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, np. z końcem roku szkolnego, w którym Twoje dziecko skończyło 3 lata. 

- po 3 miesiącach od dnia, w którym stracisz pracę, przestaniesz prowadzić działalność gospodarczą lub ją zawiesisz, będziesz na urlopie bezpłatnym.

 

Jeśli skończymy współpracę z nianią należy złożyć:

- druk ZUS ZWUA – wyrejestrowanie niani z ubezpieczeń – jako datę wyrejestrowania wpisz dzień, od którego niania nie podlega ubezpieczeniom;

- druk ZUS ZWPA – jeżeli płaciłeś składki tylko za nianię (czyli gdy przestajesz być płatnikiem składek)

w ciągu 7 dni od dnia, w którym budżet państwa przestanie płacić składki za nianię.

 

Centrum
autor

Centrum