Pieniądze z funduszu alimentacyjnego.

Centrum 

Ponad połowa rodziców rodziców, którzy są zobowiązani do opłacania alimentów, nie robi tego!

 

Pieniądze z funduszu alimentacyjnego.

 

Ponad połowa rodziców rodziców, którzy są zobowiązani do opłacania alimentów, nie robi tego!

 

Jeśli masz problem z odzyskaniem zasądzonych przez sąd alimentów od uchylającego się od obowiązku rodzica, zawsze możesz skorzystać ze wsparcia finansowego, dziecko uprawnione do jego pobierania bądź reprezentujący małoletniego rodzic, może zwrócić się o środki z budżetu Państwa przyznawane w ramach Funduszu Alimentacyjnego.

 

Uprawniony może ubiegać się o wypłaty pieniężne do ukończenia 18 roku życia, jeśli uczy się w szkole lub szkole wyższej – do wieku 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Z takiej pomocy wyłączone są natomiast osoby, które są w związku małżeńskim lub zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

 

Aby ubiegać się o środki alimentacyjne z Funduszu konieczne jest złożenie wniosku przez osobę uprawnioną lub jej przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. Należy pamiętać, że warunkiem ubiegania się o świadczenie jest dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny nieprzekraczający 800zł/netto miesięcznie od lipca 2019r.

Maksymalna kwota, jaką można otrzymać to 500 zł, nawet jeśli zasądzone alimenty w wyroku sądowym wynoszą 700 czy 1000 zł. Poniżej kwoty 500 zł. fundusz wypłaca pieniądze w takiej ilości, jaką orzekł sąd względem uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego. Wypłaty następują w tzw. okresie świadczeniowym w ratach miesięcznych, który trwa 12 miesięcy. Organ, który zobowiązany jest do dokonywania wypłat należy na bieżąco informować o zachodzących zmianach w kwestii: liczby członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia lub od 1 lipca (drogą elektroniczną).

Jeśli złożysz wniosek wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do 31 października danego roku.

 

Centrum
autor

Centrum